Vedtægter og regler

Vores lokale "grundlov" er foreningens vedtægter, som kun kan ændres af generalforsamlingen. Ligesom alle andre andelsboligforeninger er vi desuden underlagt lov om andelsboligforeninger.

Vedtægten er i 2002 tilpasset ABFs standardvedtægter, og divergerer kun få steder.

§ 9.6 fastslår at ved fraflytning eller ved overgang til en ny andelshaver skal boligen afleveres i pæn vedligeholdt stand.

Foreningen har desuden lavet et papir der beskriver forretningsgangen ved overdragelse af andel og krav til vedligeholdelsesstandarden.

Det er tilladt at holde husdyr.

Priserne på boligerne bliver fastlagt på generalforsamlingen.

Lokalplan

Lokalplan nr. 33 er den gældende lokalplan for det område hvor Skelbo ligger.

De vigtigste regler er at bebyggelsesprocenten højst må være 35, husene højst to etager og maksimalt 8,5 m høje (§ 7).

Området må kun anvendes til boligformål, dog kan byrådet tillade erhvervsvirksomhed, der ikke forstyrrer naboer eller fx kræver for mange p-pladser (det kunne være frisør, revisor, læge, ingeniør o.l.) (§ 3)

Bebyggelsen skal passe til det faldende terræn og eventuelle tilbygninger, garager eller carporte skal opføres med det samme materialevalg som den øvrige bebyggelse på grunden. (§ 8)

Skelbo ligger i lokalplanens område I, kvarterenhed 1.

Ændringerne til lokalplan 33 i lokalplanerne 191, 222 og 366 berører ikke det område, Skelbo ligger i.

Se også www.planinfo.dk med Århus Kommune klikbare matrikelkort.