Love og regler

Ligesom alle andre andelsboligforeninger er vi underlagt lov om andelsboligforeninger

Vores lokale "grundlov" er foreningens vedtægter, som kun kan ændres af generalforsamlingen. 
Vedtægterne  er tilpasset ABF's standardvedtægter og divergerer kun få steder.
Her kan det nævnes, at det er tilladt at holde husdyr.

Yderligere har vi  en Foreningens bog, der gælder som fælles forpligtende husorden.
Vi har også en gældende  forretningsgang , der benyttes ved overdragelse af andel og blandt andet omhandler krav til vedligeholdelsesstandarden.


Lokalplan

Lokalplan nr. 33 er den gældende lokalplan for det område hvor AB Skelbo ligger. 

De vigtigste regler er at bebyggelsesprocenten højst må være 35, husene højst to etager og maksimalt 8,5 m høje (§ 7), at området må kun anvendes til boligformål, dog kan byrådet tillade erhvervsvirksomhed, der ikke forstyrrer naboer eller fx kræver for mange p-pladser (det kunne være frisør, revisor, læge, ingeniør o.l.) (§ 3), at bebyggelsen skal passe til det faldende terræn og eventuelle tilbygninger, garager eller carporte opføres med det samme materialevalg som den øvrige bebyggelse på grunden. (§ 8)

Skelbo ligger i lokalplanens område I, kvarterenhed 1. Ændringerne til lokalplan 33 i lokalplanerne 191, 222 og 366 berører ikke det område, Skelbo ligger i.
Se også www.planinfo.dk med Aarhus Kommune klikbare matrikelkort.